• Jakarta - Indonesia

Do’a Hardiknas

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahi rabbil ‘alamin Wa bihi nasta’inu ‘ala umur al-dunya wa al-din Wa al-shalat wa al-salamu ‘ala asyraf al-mursalin Sayyidina Muhammadin, wa ‘ala alih wa shahbih ajma’in Wa ba’du! Marilah kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, merendahkan diri seraya bermunajah kepada Allah Swt sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang! Pada hari […]

Do’a Cinta

Allahumma inni as’aluka hubbaka. Wa hubba man yuhibbuka wa hubba ‘amala yuqarribuni ila hubbika. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu, faaj’alhu quwwat-an ly fima tuhibbu. Wa ma zawaita ‘anni mimma uhibbu fa aj’alhu firaghan ly fima tuhibbu. Allahumma aj’al hubbaka uhibbu ilayya min ahli wa mali, wa min al-ma’I al-barid ‘ala al-dzama’i. Allahumma habbibny ilaika wa ila mala’ikatika wa anbiya’ika wa […]